Sunnudagur, 17. Febrúar 2019
Að vera þátttakandi er stærsti sigurinn
ifr@ifr.is
561 8226
Hátúni 14, 105 Rvk
Lög félagsins
Hátúni 14
Sími: 5618226
ifr@ifr.is
- Saga Hússins
- Starfsmenn
- Opnun Nýbyggingar
- Lög félagsins
- Stjórn og nefndir
- Jafnréttisstefna
- Siðareglur

Lög Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík.

 

   1. Grein Heiti og heimili

    Félagið heitir Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík, skammstafað ÍFR. Heimili þess og varnar­þing er í Reykjavík. Félagið sem heild á aðild að Íþróttasambandi Íslands, Íþrótta­banda­lagi Reykjavíkur, og Íþróttasambandi fatlaðra og starfar í samræmi við lög þessara aðila.

   2. Grein Markmið félagsins.

    Markmið félagsins er að efla íþróttaiðkanir fatlaðra með æfingum og keppni og annast rekstur íþróttamannvirkja þess.

   3. Grein Félagar.

    Félagsmenn geta orðið allir þeir sem áhuga hafa á íþróttum fatlaðra.

   4. Grein Styrktarfélagar.

    Styrktarfélagar geta orðið einstaklingar eða lögaðilar, sem styrkja félagið með fjárfram­lagi, annað hvort árlega eða í eitt skipti fyrir öll í samræmi við samþykkt aðalfundar.

   5. Grein Heiðursfélagar.

    Heiðursfélagi getur sá orðið sem hefur unnið félaginu til heilla um árabil. Til kjörs heiðursfélaga þarf samhljóða atkvæði allra stjórnarmanna. Mest mega 10 menn bera þann titil í senn.

   6. Grein Stjórn félagsins.

    Stjórn félagsins skipa fimm menn:

    Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.

    Til embættis formanns og varaformanns skal kosið sérstaklega til tveggja ára í senn, formaður annað árið, en varaformaður hitt árið til þess að auka samskipti stjórnar, nefndarmanna og hins almenna félagsmanns.

    Aðrir stjórnarmenn skulu einnig kosnir til tveggja ára í senn, þannig að tveir eru kosnir annað árið, en einn hitt.

    Kjósa skal í stjórnina þrjá varamenn og skulu þeir ætíð boðaðir á stjórnafundi.

    Varamenn hafa málfrelsi og tillögurétt og ennfremur atkvæðisrétt sé stjórnin ekki fullskipuð. Ræður atkvæðamagn eða röð framboðs í hvaða röð varamenn öðlast atkvæðisrétt. Kjörtímabil varamanna er eitt ár.

    Stjórnin skiptir með sér verkum öðrum en embætti formanns og varaformanns strax að loknum aðalfundi.

   7. Grein Verksvið stjórnar.

    Stjórnin fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda og ber henni að efla félagið á allan hátt og gæta hagmuna þess.

    Auk venjulegra stjórnarstarfa eru helstu verkefni eftirfarandi:

    1)Stjórnin heldur félagaskrá er innihaldi upplýsingar um nafn félaga, kennitölu, síma­númer (heima og á vinnustað), íþróttagrein auk upplýsinga um hvort viðkomandi er fatlaður eða ófatlaður.                                                                                                                    Sérstök skrá skal haldin um styrktar og heiðursfélaga og heiðursviðurkenningaþega félagsin                                                                                                                                  2)Stjórnin skal boða til félagsfundar ef þörf krefur. Þó eigi sjaldnar en einu sinni milli aðalfunda. Stjórninni er skylt að boða til félagsfundar ef fleiri en 25 félagar krefjast þess enda tilkynni þeir um leið fundarefni sem þeir óska að rætt verði.                                                                                                                                                                                                           3)Stjórnin ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins. Hún hefur umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og ræður starfsemi þess í samráði við stjórnir einstakra nefnda.                                    Gjaldkeri er prókúruhafi en formaður í forföllum hans. Stjórn félagsins getur þó ef nauðsyn krefur veitt gjaldkera Húsnefndar takmarkað prókúruumboð vegna reksturs íþróttamannvirkja félagsins á vegum nefndarinnar.                                                                                      Sjóði félagsins skal ávaxta á tryggan og hagkvæman hátt.                                                Meiri háttar fjárhagslegar skuldbindingar þar á meðal kaup og sala fasteigna skal háð samþykki aðalfundar.                                                                                                                                                                                                                                                                     4)Stjórn félagsins ræður starfsmenn félagsins og gerir við þá skriflega samninga.                 Ráðning      starfsmanna við íþróttamannvirki skal gerð að fenginni tillögu húsnefndar.                                                                                                                                                          5)Stjórnin skal gefa út málgagn svo oft sem þörf er á. Í málgagni séu tilkynningar til félags­manna varðandi starf félagsins svo og annað það sem fram þarf að koma.                                                                                                                                                                     6)Skylt er að halda stjórnarfundi svo oft sem þurfa þykir en þó eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. Gjörðir og samþykktir stjórnar skal færa til bókar.                                                                                                                                                                                 7)Stjórnarfundir eru löglegir ef minnst fimm fullgildir stjórnarmenn eru mættir, þar með taldir annað hvort formaður eða varaformaður.                                                                                                                                                                                                                         8)Stjórnin skal halda fundi með fastanefndum félagsins svo oft sem þurfa þykir.                         
   8. Grein Nefndir félagsins.
  1. Á vegum félagsins skulu hið minnsta starfa eftirfarandi fastanefndir:

  2. Félagsmála og skemmtinefnd. Stjórn kýs þrjá menn í nefndina.

   Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.

   Hlutverk hennar er að efla almennt félagsstarf svo og að halda almenna skemmtun fyrir félagsmenn minnst einu sinni á ári.

   Nefndin skili starfsyfirliti í lok starfsárs.

  3. Fjáröflunarnefnd. Stjórn kýs fimm menn í fjáröflunarnefnd til eins árs í senn. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.

   Hlutverk nefndarinnar er að hafa frumkvæðið að nýjum fjáröflunarleiðum og fylgjast með því að fjárölfunarleiðir einstakra nefnda í nafni félagsins rekist ekki á.

   Fjáröflunarnefnd skili starfsyfirliti í lok starfsárs.

  4. Íþróttanefndir:

   Hver íþróttagrein skal kjósa þrjá menn í íþróttanefnd viðkomandi greinar til eins árs í senn.

   Nefndin skiptir sjálf með sér verkum, þó þannig að þjálfari launaður af ÍFR gegni ekki formennsku í nefndinni. Íþróttanefndir skulu annast daglegan rekstur viðkomandi íþróttagreinar svo sem innheimtu æfingagjalda, annast fjáröflun fyrir greinina í samráði við stjórn eða fjáröflunarnefnd. Ennfremur skal íþróttanefnd vinna að eflingu íþrótta­greinar­innar og vinna að ráðningu þjálfara í samráði við félagsstjórn.

   Íþróttanefndir skili starfsyfirliti í lok starfsárs.

  5. Húsnefnd. Stjórn kýs fimm menn í húsnefnd til eins árs í senn og þrjá menn til vara.

   Skulu varamenn ætíð boðaðir á nefndarfundi.

   Húsnefnd annast rekstur íþróttamannvirkja félagsins í samráði við félagsstjórn og skal hún setja nefndinni sérstakt erindisbréf.

   Fjárhagur húsnefndar heyrir beint undir stjórn félagsins, en skal í bókhaldi aðskilin frá rekstri félagsstjórnar sem sérstök fjárhagsdeild innan félagsins.

   Húsnefnd skal gera grein fyrir starfsemi sinni í lok starfsárs.

  6. Stjórn félagsins skal í byrjun árs kjósa 3 manna uppstillingarnefnd. Uppstillingarnefnd skal          gera tillögu um framboð til stjórnar. Tillögum skal skila tímanlega fyrir aðalfund og kynna í          aðalfundarboði.

 

                              9. Grein Aðalfundur félagsins.

                   Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Aðalfund skal halda í maí ár hvert og til hans 
                   boðað bréflega og í fjölmiðlum með að minnsta kosti viku fyrirvara.
                   Aðalfundur er löglegur hafi löglega verið til hans boðað.                                                                                         Formaður félagsins setur aðalfund eða varaformaður í forföllum hans.                                                                     Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir.

   1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
   2. Skýrsla stjórnar um starfsemi og framkvæmdir félagsins á liðnu starfsári.
   3. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
   4. Lagabreytingar skv. tillögum sem borist hafa stjórn fyrir 15. apríl og auglýstar hafa verið í fundarboði. Þeirra skal getið í fundarboði og efni þeirra auglýst.
   5. Kosning í stjórn félagsins samanber 6. grein þessara laga.
   6. Kosning tveggja endurskoðenda reikninga og tveggja til vara.
   7. Ákvörðun félagsgjalds.
   8. Önnur mál.

                    Í kosningum ræður einfaldur meirihluti, nema um lagabreytingar, þá þarf samþykki 2/3 hluta                                    viðstaddra atkvæðisbærra fundarmanna.                                                                                                              Heimilt er að óska eftir að atkvæðagreiðslur séu skriflegar og skal orðið við því ef meiri­hluti   
                    atkvæðisbærra fundarmanna samþykkir það.

                                10. Grein. Réttindi og skyldur félaga.

   1. Félagar skulu fara að lögum félagsins, lögum Íþróttasambands Íslands, Íþrótta­banda­lags Reykjavíkur, og Íþróttasambands fatlaðra.
   2. Skuldugum félaga er óheimilt að taka þátt í ákvörðunum á aðalfundi félagsins.
   3. Óski félagsmaður að segja sig úr félaginu skal hann gera það skriflega.
   4. Stjórn félagsins er heimilt í samráði við þjálfara að meina félaga aðgang að æfingum og keppni á vegum eða fyrir hönd félgsins um ákveðin tíma. Skilyrði er að um sé að ræða síendurtekin brot gegn móta- og keppendareglum eða gegn dóms og refsiákvæðum Íþrótta­sambands Íslands. Þá geta forsendur slíkrar ákvörðunar einnig verið þær að viðkomandi félagi sýni á æfingum af sér hegðun sem jafna má við brot gegn 14. grein móta og keppn­is­reglna Íþróttasambands Íslands. Ætíð skal þó í slíkum tilfellum gefa félagmanni tækifæri til að skýra mál sitt, áður en til aðgerða er gripið.                                                                               Hafi endurtekið þurft að grípa til refsiaðgerða og félagsmaður er jafnframt vís að því að vinna gegn hagsmunum félagsins er heimilt með samþykki stjórnarfundar að víkja honum úr félaginu.

                                  11. Grein. Slit félagsins.

                              Til að slíta félaginu þarf samþykki 4/5 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi. Ef slíkt er samþykkt 
                              skal boða annan félagsfund innan tveggja mánaða, sem eingöngu skal fjalla um slitin. Séu slit                                  félagsins einnig samþykkt á þeim fundi með 4/5 hluta greiddra atkvæða er félaginu endanlega                                  slitið.
                              Eignir félagsins skal þá varðveita hjá Íþróttasambandi fatlaðra, þar til annað félag með sama                                    tilgangi er stofnað á félagssvæðinu, en þá skulu þær renna til þess. Ef slíkt félag er ekki                                            stofnað innan fimm ára frá slitum félagsins renna framangreindar eignir til Íþróttasambands                                      fatlaðra.

                                  12. Grein.

                             Með samþykki þessara laga falla úr gildi eldri lög félagsins.

                                  13. Grein.

                              Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Nýjustu Fréttir
Getraunanúmer ÍFR
121
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík © 2015
Powered by MemHT