Sunnudagur, 17. Febrúar 2019
Að vera þátttakandi er stærsti sigurinn
ifr@ifr.is
561 8226
Hátúni 14, 105 Rvk
Jafnréttisstefna
Hátúni 14
Sími: 5618226
ifr@ifr.is
- Saga Hússins
- Starfsmenn
- Opnun Nýbyggingar
- Lög félagsins
- Stjórn og nefndir
- Jafnréttisstefna
- Siðareglur
Inngangur
Einstaklingum líður betur í umhverfi þar sem jafnrétti ríkir. Þar sem kynjamisrétti fær að skjóta rótum eru oft ríkjandi aðrir fordómar sem t.d. tengjast uppruna eða aldri. Hugmyndir um það hvað sé við hæfi að stelpur geri annars vegar og strákar hins vegar eru hamlandi. Þar sem raunverulegt jafnrétti ríkir fá allir einstaklingar að njóta sín og blómstra.
Íþróttafélagið stuðlar að jöfnum tækifærum sinna félagsmanna og mismunar ekki vegna kynferðis, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu. Íþróttafélagið leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu starfi. Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar vígsluathafnir er ekki liðin innan félagsins.
Reykjavíkurborg leggur áherslu á, í mannréttindastefnu sinni, að allt uppeldis- og tómstundastarf, menntun og fræðsla skuli hafa jafna stöðu kynjanna að leiðarljósi. Styrkja skuli jákvæð samskipti og gagnkvæma virðingu kynjanna í öllu starfi með börnum og unglingum og þau hvött til að rækta hæfileika sína og persónuþroska án hamlandi áhrifa hefðbundinna kynjaímynda.
Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 kemur fram að kynjasamþættingar skuli gætt við alla stefnumótun þar á meðal í íþrótta- og tómstundastarfi.
Reykjavíkurborg hefur sett inn í þjónustusamninga við íþróttafélög að þau skuli hafa virka jafnréttisstefnu og gæta þess í öllu starfi að taka tillit til beggja kynja.
Íþróttafélagið vinnur jafnréttisstefnu og fylgir henni eftir samanber þjónustusamning við Reykjavíkurborg og ÍBR. Jafnréttisstefnan nær til iðkenda, þjálfara, stjórna og starfsfólks. Stefnan gildir í allri starfsemi félagsins. Stefnan er endurskoðuð og lagfærð er þurfa þykir í kjölfar skila á greinargerð um framkvæmd hennar. ÍBR kallar eftir jafnréttisstefnu og framkvæmd hennar frá íþróttafélaginu jafnhliða skilum ársreikninga. ÍBR mun veita ráðgjöf og stuðning varðandi erfið mál m.a. einelti og kynferðislega áreitni.1 Iðkendur
Íþróttir skipa stóran sess í uppvexti margra barna. Íþróttir stuðla að sterkri sjálfsmynd einstaklingsins, heilbrigðum lífsstíl og almennri vellíðan. Í íþróttum setja iðkendur sér markmið og fylgja þeim eftir með góðri skipulagningu og leiðsögn. Með íþróttaþjálfun byggjum við upp öfluga einstaklinga sem fara af stað út í lífið með gott veganesti sem stuðlar að hreysti og heilbrigði.
Tímar
ÍFR úthlutar jafn mörgum tímum  til æfinga til beggja kynja sem stunda æfingar innan sömu greinar og eru á sama aldri.
Félagið úthlutar tíma í samræmi við aldur. Þess er gætt að bæði kyn njóti þess að vera á „jafngóðum“ tíma dagsins.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir úttekt á tímatöflum í upphafi hverrar annar.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR ber ábyrgð á að úttektin sé framkvæmd.
Aðstaða
Bæði kynin njóta sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir úttekt á aðstöðu og aðbúnaði í upphafi hverrar annar.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR  ber ábyrgð á að úttektin sé framkvæmd.
Fjármagn
Samræmi sé í fjárveitingum innan félagsins til íþróttagreina eftir kynjum. Málefnaleg rök skulu vera fyrir frávikum og skulu þau heyra til undantekninga.   
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins ber saman fjárveitingar til greina og niður á kyn. Upplýsingar eru teknar úr bókhaldi.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR ber ábyrgð á að samanburðurinn sé framkvæmdur.
Umfjöllun
Þess er gætt að umfjöllun um bæði kynin og íþróttagreinar sé sem jöfnust á vefsíðum félagsins og í öllu efni sem félagið lætur frá sér fara t.d. útgáfu og fréttatilkynningum. Á þetta bæði við um texta og myndefni.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir úttekt á öllu útgefnu efni út frá kyni, íþróttagreinum og aldri. Umfjöllun á vefsíðum skal greind með sama hætti þrisvar sinnum á ári og nær úttektin yfir eina viku í hvert sinn.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR ber ábyrgð á að úttektin sé framkvæmd.
Fyrirmyndir
Fyrirmyndir eru kynntar á ígrundaðan hátt og þess gætt að þær séu af báðum kynjum og endurspegli þær áherslur sem eru hjá félaginu.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir úttekt einu sinni á ári. Hann athugar hverjar  áherslur félagsins eru og hvernig fyrirmyndirnar hafi verið kynntar.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR ber ábyrgð á að úttektin sé framkvæmd.
Vinna gegn staðalímyndum
Félagið vinnur markvisst gegn staðalímyndum með því að leitast við að jafna kynjahlutföll meðal iðkenda hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt í starfi sem og allri umfjöllun um starfið.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir stöðumat og vinnur í kjölfarið tillögur að úrbótum ef þurfa þykir.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR ber ábyrgð á að stöðumatið sé framkvæmt.  
Verðlaun
Verðlaun til beggja kynja og innan allra greina eru sambærileg. Félagið upplýsir kostunaraðila og aðra samstarfsaðila um  þá stefnu félagsins að jafnræðis skuli gætt milli kynja og greina í verðlaunum.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir úttekt einu sinni á ári á formlegum verðlaunaafhendingum félagsins.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR  ber ábyrgð á að úttektin sé framkvæmd.
Laun eða hlunnindi iðkenda
Kynin njóti sömu launa og/eða hlunninda fyrir sömu eða sambærileg störf hjá félaginu.
Mæling
Framkvæmdastjóri félagsins gerir jafnréttisúttekt á launum/hlunnindum úr bókhaldi einu sinni á ári.
Ábyrgð
Stjórn ÍFR ber ábyrgð á að úttektin sé framkvæmd.
Nýjustu Fréttir
Getraunanúmer ÍFR
121
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík © 2015
Powered by MemHT